loading

Show info

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw

Jeżeli doznałeś przestępstwa, ktoś wobec Ciebie stosował przemoc, zostałeś oszukany, doznałeś pobicia, ktoś Ciebie okradł albo byłeś świadkiem przestępstwa i nie umiesz sobie z tym poradzić albo ktoś z Twojej rodziny jest pokrzywdzony – możesz liczyć na naszą pomoc.Zgłoś się pod całodobową infolinię 22 23 09 900 albo do nas bezpośrednio 601 081 865.

Diagnoza sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem w Polsce:

Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem w 2017 roku wyniosła około 220 tys.1, z czego około 8% stanowiły dzieci. Najwięcej osób zostało pokrzywdzonych w wyniku oszustw (13,3%), znęcania się fizycznego i psychicznego (9,5%), kradzieży z włamaniem (8,7%), kradzieży (6,8%), wypadków drogowych (4,8%), uchylania się od alimentów (4,8%), pobić (3%) i gróźb (3,8%).

Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem w 2020 roku wyniosła ponad 222,5 tys., z czego ok. 21% stanowiły osoby małoletnie. Na podstawie statystyk sądowych na przestrzeni 3 lat można zaobserwować nieznaczny wzrost osób pokrzywdzonych oraz znaczący wzrost udziału w grupie pokrzywdzonych osób małoletnich (wzrost o 13 punktów procentowych). W 2020 r. najwięcej osób pokrzywdzonych zostało w wyniku (w kolejności rosnącej): popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (3,18%), przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (4,87%), przeciwko wolności (5,08%), w wyniku znęcania się (8,32%), przemocy domowej (8,99%), oszustwa (10,94%)2.

Każdego roku znaczna liczba osób doświadcza pokrzywdzenia przestępstwem. Większość z nich odczuwa skutki pokrzywdzenia latami. Często skutki psychiczne i fizyczne przestępstw mogą być bardzo rozciągnięte w czasie lub pojawić się wiele lat po zaistnieniu przestępstwa. W związku z powyższym dokładne oszacowanie liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem i potrzebujących wsparcia jest trudne do zrealizowania. Jak pokazują analizy3, rodzaj wsparcia, którego potrzebują osoby pokrzywdzone przestępstwem jest uzależniony od rodzaju pokrzywdzenia. Część pokrzywdzonych wymaga kompleksowej pomocy na wielu płaszczyznach, w celu zniwelowania dotkliwych skutków pokrzywdzenia. Największego wsparcia potrzebują osoby, które ucierpiały w wyniku naruszenia ich nietykalności cielesnej lub znęcania się psychicznego. Szczególnego wsparcia potrzebują również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, osoby niepełnosprawne, chore i dzieci.

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że od 2015 do 2019 roku obserwujemy niemal niezachwianą tendencję wzrostową4 w zakresie liczby pokrzywdzonych dotkniętych przemocą w rodzinie i ofiar gwałtu. Pandemia COVID-19 nasiliła ten problem, o czym świadczą dane statystyczne gromadzone przez Dysponenta Funduszu w zakresie udzielonej pomocy przez punkty finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z nimi w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 lipca 2021 roku przemoc domowa stanowiła około 60% wszystkich spraw rozpatrywanych przez miejsca świadczenia pomocy finansowane przez Fundusz Sprawiedliwości. Praktyka pokazuje, że osoby pokrzywdzone najbardziej potrzebują5 pomocy psychologicznej i terapii, pomocy prawnej i pomocy materialnej – w szczególności w formie bonów żywnościowych.

Stworzenie ogólnokrajowego programu pomocy osobom pokrzywdzonym jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Potrzeba jego stworzenia została zasygnalizowana zarówno przez osoby pokrzywdzone, organizacje pozarządowe oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Program pozwoli w sposób równomierny objąć systemem pomocy całą Polskę oraz odpowiedzieć na wszystkie potrzeby ofiar przestępstw.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Każdy nasz podopieczny może liczyć na następującą pomoc:

 1. pomoc prawną, w tym mediacyjną ze sprawcą;
 2. pomoc tłumacza językowa do momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Policję lub Prokuraturę;
 3. pomoc tłumacza migowego albo tłumacza przewodnika w celu skorzystania z pomocy prawnej;
 4. pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej;
 5. pomocy Osoby Pierwszego Kontaktu (OPK);
 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych), lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych;
 8. indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w punktach powyżej;
 14. pokrywanie kosztów bonów żywnościowych;
 15. pokrywanie kosztów bonów na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 17. finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę albo uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna;
 18. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 19. zakup urządzeń i wyposażenia;
 20. zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 21. dla świadków organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
 22. dla świadków pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

Opiekunem projektu jest Paweł Jóźwiak, e-mail: pj@fundacje.net , tel. 603 641 868

Osoba Pierwszego Kontaktu –
Aleksandra
Duszak
e-mail: slupsk@fundacje.net
tel. 601 081 865
1
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Anna
Sikorska
e-mail: lebork@fundacje.net
tel. 601 995 935
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Dariusz
Mieczkowski
e-mail: bytow@fundacje.net
tel. 601 088 479
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Dariusz
Mieczkowski
e-mail: miastko@fundacje.net
tel. 601 088 479
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Natalia Paluszkiewicz
e-mail: nat@fundacje.net
tel. 601 083 738
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Natalia Paluszkiewicz
e-mail: nat@fundacje.net
tel. 601 083 738

ZŁÓŻ WNIOSEK SAMODZIELNIE !

Jeżeli nie chcesz tracić czasu w naszych biurach albo nie możesz się spotkać z naszym zespołem, zawsze możesz złożyć wniosek o udzielenie pomocy, samodzielnie:

wystarczy wejść na poniższy link i postępować zgodnie z instrukcją, wypełniając wszystkie obowiązkowe pola

LINK

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej

© 2021