loading

Show info

Pomoc Postpenitencjarna

Diagnoza sytuacji osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze

Liczba osób skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych w 2018 r. wyniosła 74 0771, z czego 3 022 (4,07%) stanowiły kobiety. Natomiast liczba osób skreślonych z ewidencji w 2018 r. wyniosła 79 2282, z czego 49 789 (62,84%) stanowiły osoby skazane, 18 027 (22,75%) osoby ukarane, a 11 412 (14,40%) osoby tymczasowo aresztowane.
Osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze bardzo często nie posiadają miejsca zamieszkania, wsparcia rodziny, jakichkolwiek środków do życia oraz praktycznych umiejętności, które pozwoliłyby na znalezienie pracy i odnalezienie się w nowej rzeczywistości, czego efektem w większości przypadków jest powrót do przestępstwa. W 2018 r., aż 36 833 osób zostało skazanych po raz kolejny. Jak wynika z danych statystycznych spośród wszystkich skazanych w warunkach recydywy w 2016 roku (16 353 osoby), osoby z dwóch grup wiekowych – pomiędzy 25 a 29 oraz pomiędzy 30 a 34 rokiem życia, stanowią niemal połowę wszystkich skazanych w warunkach recydywy (46,98%). Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest fakt, że osoby te po opuszczeniu zakładów karnych nie radzą sobie z powrotem do życia w społeczeństwie. Praktyka pokazuje, że osoby pozbawione wolności zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych potrzebują najbardziej pokrycia kosztów czasowego zakwaterowania, pomocy prawnej i aktywizacji zawodowej oraz pomocy materialnej – w szczególności w postaci bonów żywnościowych i towarowych oraz biletów komunikacji miejskiej.
Stworzenie ogólnokrajowego programu pomocy postpenitencjarnej jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia kompleksowej pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych. Potrzeba jego stworzenia została zasygnalizowana przez organizacje pozarządowe oraz kuratorów sądowych. Program pozwoli w sposób równomierny objąć systemem pomocy całą Polskę oraz ograniczyć zjawisko bezdomności i powrotności do przestępstwa wśród byłych osadzonych.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Pomoc dla osób opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze, dla osób osadzonych oraz dla członków ich rodzin.

Każdy nasz podopieczny może liczyć na następującą pomoc:

 1. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych;
 2. organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
 3. organizowanie i finansowanie aktywizacji zawodowej;
 4. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 5. organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień;
 6. pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą;
 7. pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych;
 8. pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej lub bonów towarowych;
 9. pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie biletów komunikacji publicznej;
 10. pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie wyrobów medycznych, w tym protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Ponad to, nasze działania kierujemy również do Ośrodków Pomocy Społecznej na rzecz których będziemy realizować działania w zakresnie promowania i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych.

 

 

Kto może skorzystać z naszej pomocy ?

 • osoby, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze, a okres od dnia opuszczenia do dnia skorzystania z pomocy nie jest dłuższy niż 3 miesiące – zgłaszając się do nas po pomoc musisz przedstawić zaświadczenie o zwolnieniu !
 • członkowie rodzin osób które zostały dopiero co osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym – pomocy udzielamy w okresie 3 miesięcy od dnia osadzenia;
 • osoby przebywające (osadzone) w zakłądzie karnym lub areszcie śledczym.

 

Ośrodek w GDAŃSKU
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Piotr Morze
tel. 669 777 714
e-mail: gdansk@fundacje.net

Ośrodek w BYDGOSZCZY
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Paweł Heise
tel. 724 333 442
e-mail: bydgoszcz@fundacje.net

Ośrodek we WŁOCŁAWKU
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Mariusz Śnieżewski
tel. 601 054 778
e-mail: wloclawek@fundacje.net

Ośrodek w OPOLU
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Mariusz Pawlita
tel. 609 365 334
e-mail: opole@fundacje.net

Ośrodek we WROCŁAWIU
Osoba Pierwszego Kontaktu –
Jan Frątczak
tel. 609 859 900
e-mail: wroclaw@fundacje.net

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej

© 2021