loading

Show info

FUNDACJE POMOCY PRAWNO – PSYCHOLOGICZNEJ

O NAS

Siła jest w każdym z Nas, my pomagamy ją odnaleźć w Tobie.

Witaj!

Jesteśmy grupą prawników i psychologów od lat zajmujących się pomocom osobom wykluczonym społecznie, w szczególności pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom tych przestępstw, członkom ich rodzin, osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze (oraz ich rodzinom), seniorom, osobom doświadczającym wykluczenia z uwagi na uzależnienia czy też przemoc domową. Nasze działania skupiały się na udzielaniu profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, materialnej oraz innej dostosowanej zawsze do potrzeb naszych podopiecznych. Ponadto prowadziliśmy działania szkoleniowe, przede wszystkim w zakresie przeciwdziałania przestępczości wobec dzieci i młodzieży. Na przestrzeni lat 2012 – 2021 udzieliliśmy pomocy około 7900 osobom, poświęcaj im 23951 godzin pomocy prawnej oraz 21490 godzin pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Nasz zespół składa się z około 60 specjalistów na obszarze północnej i środkowej Polski.

CELE NASZEJ ORGANIZACJI:

Hey! I am first heading line feel free to change me

udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, terapeutycznej, prawnej, zawodowej, społecznej, socjalnej, materialnej oraz innej specjalistycznej grupom społecznym dotkniętym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności takim jak:

 • pokrzywdzonym przestępstwem, ich rodzinom i świadkom tych przestępstw
 • osobom pozbawionym wolności w jednostkach penitencjarnych albo opuszczającymi takie jednostki penitencjarne i ich rodzinom
 • osobom dotkniętym klęskami, w tym żywiołowymi, wojennym, humanitarnymi
 • niepełnosprawnym;
 • bezrobotnym;
 • bezdomnymi;
 • cudzoziemcom;
 • osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy dziecka;
 • seniorom;
 • pacjenci placówek medycznych doświadczający błędów i zaniedbań służby medycznej;
 • pracowników doznających dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy;
 • osoby z zaburzeniami stanu zdrowia psychicznego;
 • osobom doświadczającym wypalenia zawodowego;
 • osobom dyskryminowanymi ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub przynależność płciową.

Hey! I am first heading line feel free to change me

udzielanie pomocy prawno-obywatelskiej i mediacyjnej obywatelom Rzeczpospolitej Polski, których nie stać na opłacenie kosztów profesjonalnego prawnika

Hey! I am first heading line feel free to change me

poprawienie stanu wiedzy i umiejętności grup społecznych o których mowa powyżej, celem podniesienia ich jakości życia, samoorganizacji, przeciwstawianiu się niesprawiedliwości społecznej i wyjściu z wykluczenia społecznego

Hey! I am first heading line feel free to change me

inicjowanie, wspieranie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej ochronie mniejszościowych grup społecznych

Hey! I am first heading line feel free to change me

inicjowanie, wspieranie i wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych, w szczególności z wykorzystaniem internetu, w działaniach innych organizacji pozarządowych, w szczególności celem usprawniania procesów wewnętrznych i ochrony klimatu

Hey! I am first heading line feel free to change me

inicjowanie, wspieranie i wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych, w szczególności z wykorzystaniem internetu, w działaniach innych organizacji pozarządowych, w szczególności celem usprawniania procesów wewnętrznych i ochrony klimatu

Hey! I am first heading line feel free to change me

propagowanie, rozwijanie i upowszechnianie mediacji w sporach obywateli oraz prowadzenie mediacji na rzecz obywateli

Hey! I am first heading line feel free to change me

profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu

Hey! I am first heading line feel free to change me

inicjowanie, wspierania i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarze przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznym

Hey! I am first heading line feel free to change me

wspieranie i pomoc środowiskom związanymi z pieczą zastępczą i rodzinami zastępczymi

Hey! I am first heading line feel free to change me

opracowywanie, tworzenie i wdrażanie dokumentów, w tym również prawnych, (m.in. programów, analiz, zaleceń) w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego, edukacyjnej, terapeutycznej, prawnej, systemu prawnego, sytuacji przedsiębiorców oraz pracowników, konsumentów, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przestępstwem, wykluczonych społecznie

Hey! I am first heading line feel free to change me

propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie i umacnianie postaw obywatelskich i społecznych nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, małych społeczności lokalnych i współdecydowanie o Polsce i Polakach

Hey! I am first heading line feel free to change me

udzielanie pomocy konsumentom w sporach z przedsiębiorcami

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej

© 2021