loading

Show info

Uwaga!

Przed uzupełnieniem i wysłaniem formularza należy pobrać warunkową umowę zlecenia świadczenia usług, podpisać ją według załączonej instrukcji i następnie podpisany plik załączyć do formularza.

UMOWA

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO PODPISANIA UMOWY

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, informujemy iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam w formularzu rekrutacyjnym są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu wskazania Pana/Pani jako doradcy prawnego prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w danym powiecie, a w przypadku powierzenia Fundacji realizacji tego zlecenia, wykonywanie przez Pana/Pani czynności wchodzących w zakres pomocy prawnej, o której mowa w ustawie o radcach prawnych (Dz.U.2022.1166) lub ustawie Prawo o adwokaturze (Dz.U.2022.1184) oraz ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji, organom administracji publicznej w trakcie składania oferty w ramach konkursów ofert na dotacje ze źródeł samorządowych, rządowych lub zagranicznych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Fundacji na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administratorem danych osobowych jest Gdańsk Fundacja Pomocy Prawno – Psychologicznej z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 213, 80 – 122 Gdańsk, adres e-mail: zarzad@fundacje.net.

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.
Dozwolony załącznik w formacie PDF o wadze maksymalnie 8 MB.

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej

© 2021